Професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) „ТРЕНИНГ” е организационно обособено специализирано учебно – квалификационно звено на „ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ” ООД

ЦПО „ТРЕНИНГ” притежава лицензия за осъществяване на професионално обучение № 2017121400, издадена на 26.10.2017 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

 

 

Основните цели, на които ЦПО „Тренинг” подчинява дейността си са:

  1. осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16 – годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  2. повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно изменящите се изисквания на пазара на труда;
  3. развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия;
  4. осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;
  5. формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот.

Центърът за професионално обучение „ТРЕНИНГ” притежава лицензия за предоставяне на професионално обучение по следните професии и специалности:

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК
341020 Продавач-консултант 3410201 Продавач-консултант втора
341040 Търговски представител 3410401 Търговия на едро и дребно трета
346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив първа
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа
521100 Стругар 5211001 Стругарство първа
525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства втора
5250602 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване втора
582030 Строител 5820302 Кофражи втора
5820303 Армировка и бетон втора
5820304 Зидария втора
5820305 Мазилки и шпакловки втора
5820307 Външни облицовки и настилки втора
5820309 Бояджийски работи втора
5820310 Строително дърводелство втора
5820311 Строително тенекеджийство втора
5820312 Покриви втора
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство първа
723010 Здравен асистент 7230101 Здравни грижи трета
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване в заведения за обществено хранене втора

За контакт и информация:

training@organizing.visiongroup.bg